0


Historia uszkodzeń Zalewu Kraśnickiego

Akcja, 26 maja 2015-11

Historia uszkodzeń Zalewu Kraśnickiego

19 czerwca 2007r. – Końcowy odbiór techniczny i dopuszczenie obiektu do użytkowania.

15 grudnia 2009r. – Pismo firmy WIZJER do Urzędu Miasta Kraśnik informujące o zauważonych uszkodzeniach skarpy polegające na obsunięciu się ziemi i płyt betonowych na długości 20 m. Firma prosi o interwencję u wykonawcy w sprawie naprawy uszkodzeń, gdyż zbiornik znajdował się jeszcze w okresie gwarancyjnym.

29 kwietnia 2010r. – Drugie pismo firmy Wizjer do Urzędu Miasta Kraśnik informujące o dalszych uszkodzeniach skarpy oraz o stwierdzonych miejscach przesiąkania grobli.

5 maja 2010 – Notatka służbowa ze spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta z firmą BIPROMEL w sprawie prowizorycznego zabezpieczenia grobli.

29 maja 2012r. – Kontrola stanu technicznego Zalewu dokonana przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie. Stwierdzono uszkodzenie skarpy odpowietrznej zbiornika na długości 50 m polegające na wybrzuszeniu powierzchni skarpy odpowietrznej i wypchnięciu betonowych płyt.

27 czerwca 2012r. – Postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakładające na Miasto Kraśnik obowiązek wykonania ekspertyzy uszkodzeń skarpy odpowietrznej grobli Zalewu Kraśnickiego na długości 50 m od strony ulicy Nadstawnej.

Wrzesień 2012r. – Wykonanie ekspertyzy uszkodzeń skarpy odpowietrznej grobli Zalewu Kraśnickiego przez firmę GEOTEKO. W ekspertyzie wskazano na szereg nieprawidłowości powstałych na etapie projektowo-budowlanym dotyczących: deformacji skarpy odpowietrznej, nieprawidłowej filtracji przez korpus obwałowania z powodu użycia nieprawidłowej geowłókniny, wypiętrzenia rowu opaskowego, zapadnięcia się drenażu kamiennego, utraty stateczności skarpy odpowietrznej. Oceniono stan techniczny zbiornika na zagrażający bezpieczeństwu. Zalecono wykonanie prac naprawczych przy całkowicie opróżnionym zbiorniku.

23 październik 2012r. – Zawiadomienie  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wszczęciu postępowania

w sprawie nieodpowiedniego stanu skarpy odpowietrznej zagrażającego bezpieczeństwu Zalewu Kraśnickiego z jednoczesnym nakazem obniżenia poziomu wody do 189,5 m n.p.m.

7 listopada 2012r. – Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazująca usunięcie stwierdzonych  nieprawidłowości w stanie technicznym skarpy odpowietrznej poprzez wykonanie robót budowlanych polegających

na: wymianie geowłókniny separacyjnej na filtracyjną, wymianie drenażu kamiennego w stopie skarpy odpowietrznej obwałowania, uzupełnieniu ubytków ziemnych w skarpie odpowietrznej obwałowania i wyprofilowaniu skarpy rowu opaskowego. Remont powinien zostać wykonany przy opróżnionym zbiorniku, a termin wykonania prac wyznaczono na  31 maja 2013r.

19 i 26 listopad 2012r. – Spotkanie Burmistrza Miasta Kraśnik Mirosława Włodarczyka z projektantem Zalewu firmą BIPROMEL oraz wykonawcą inwestycji konsorcjum firm WODBUD i EKOMEL oraz Inspektorem Nadzoru w sprawie przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Firmy wykazały zrozumienie zaistniałej sytuacji i zgodziły się na nieodpłatne usunięcie uszkodzeń.

29 listopada 2012r. – Odwołanie Urzędu Miasta Kraśnik od Decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

z dnia 7 listopada 2012r. do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

4 stycznia 2013r. – Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 listopada 2012r.

16 stycznia 2013r. – Przekazanie projektu naprawy skarpy odpowietrznej wykonanego przez firmę BIPROMEL do zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Lublinie.

5 marca 2013r. – Pismo w sprawie odrzucenia projektu naprawy skarpy, przygotowanego przez firmę BIPROMEL przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie z powodu braku opinii firmy GEOTEKO.

6 maja 2013r. – Rozpoczęto proces zrzutu wody ze zbiornika w celu przygotowania Zalewu Kraśnickiego do remontu skarpy zgodnie z nakazową decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 listopada 2012r.

7 maja 2013r. – Opinia firmy GEOTEKO dotycząca projektu naprawy skarpy. Wykonawca projektu Zalewu, firma BIPROMEL, przedstawiła projekt, który uzyskał pozytywną opinię GEOTEKO. Opinia ta jest  wymagana do uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na rozpoczęcie prac remontowych.

9 maja 2013r. – Pismo do Urzędu Miasta Kraśnik od firmy GEOTEKO informujące o wydaniu pozytywnej opinii dotyczącej projektu remontu i  zaproponowanych rozwiązań technicznych. W piśmie przypomina się o koniczności opróżnienia zbiornika na czas realizacji robót.

27 maja 2013 – spotkanie Burmistrza Miasta Kraśnik z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Warszawie.UE

Proszę czekać... Proszę czekać...